Daftar Hitam penyedia barang/jasa
Nama RekananPeriode Efektif
CV. I B U N D A
Direktur: ANANG BACHRANSYAH
Wakil Direktur: EKA AGUS KHAIRINSYAH
01 Maret 2013 - 01 Maret 2015